Poll of polls

Poll of polls - dag for dag

Publisert 18. juni 2011. Sist endret 18. juni 2011.

Vi har nederst på hjemmesiden lagt ut en ny graf "Siste 30 dager - kampen om å bli størst". Grafen fremstiller kampen mellom Arbeiderpartiet og Høyre om å bli størst nasjonalt i dette kommunevalget.

Grafen bygger på nasjonal poll of polls, som pr. fredag 17. juni 2011 har inne målinger fra 94 kommuner som samlet leverte 54,7 pst av de godkjente stemmene i K-2007. Denne dag - 17. juni - var forskjellen etter denne beregningsmåten ca. 1,6 pst mellom Ap og Høyre, i favør førstnevnte. Dette tilsvarer rundt 35.000 stemmer, forutsatt samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.

Verken poll of polls eller denne grafen pretenderer å gi uttrykk for en fasit når det gjelder stillingen nasjonalt. Det eneste vi står inne for, er at beregningen er i samsvar med våre stramme forutsetninger.

Under grafen er inntatt en poll of polls for alle partiene som oppdateres daglig.

Et særtrekk ved poll of polls, som illustreres ved bl.a. denne grafen, er at utviklingen er mer lineær, sammenlignet med landsmålingene som av og til kan svinge brått og hyppig. Endringer i nasjonal poll of polls basert på lokale målinger vil komme til uttrykk ved bevegelser som ofte er mindre bratte enn endringer på landsmålingene. Endringer i poll of polls vil ofte også komme senere enn endringer som landsmålingene har fanget opp, fordi vi må ha inn flere lokale målinger med samme tendens i befolkningstunge kommuner for å se tydelige endringer gitt vår beregningsmåte.

På den annen side er dramaturgien ofte større på poll of polls - der en særlig i innspurten av valgkamper som regel ser tydelig om partiene er i (sakte) oppvarming eller nedkjøling. Denne dramaturgien er noe av det mest fascinerende ved poll of polls basert på et stort antall lokale målinger.

Vi tillater oss også å nevne at poll of polls K-2007 traff bedre enn valgdagsmålingene fra både VG og NRK, til tross for at valgdagsmålingene intervjuet velgere som hadde stemt.

Beregninger av en mulig nasjonal tendens i kommunevalget basert på lokale målinger kan i henhold til vårt materiale skje på forskjellige måter, blant annet:

(1) Alle kommunene sees samlet, jf oppstilling øverst på hjemmesiden og grafen Ap vs Høyre nederst på samme side. Stillingen mellom Ap og Høyre pr. 17. juni er 27,9 vs 26,3 etter denne beregningsmåten.

(2) Basere seg på snittet av poll of polls i kommuner med henholdsvis over og under 25.000 innbyggere, sett i lys av at stemmene i disse kommunegruppene fordelte seg 53:47 i 2007. En slik beregning pr. 17. juni gir Ap 27,7 vs Høyre 26,5.

(3) Legge til grunn "opptalte" stemmer basert på at målingene svarer til valgresultatet. Stillingen er her 17. juni Ap 28,3 vs Høyre 28,8. Kommunene som gjenstår skal normalt gi Ap et tilstrekkelig stemmeoverskudd til å vinne nasjonalt. Spørsmålet er om dette skjer i år, eller om Høyre beholder ledelsen i "opptalte" stemmer i henhold til summen av lokale målinger.

(4) Ta utgangspunkt i at relativ endring nasjonalt i hovedsak blir den samme i fylkestingsvalget som i kommunevalget. Fylkestingsmålingene vil som regel dekke en større del av velgermassen enn kommunemålingene. Dette illustreres ved at fylkestingsmålingene pr. 17. juni dekker 65,7 pst av stemmene ved F-2007. Hvis Ap og Høyre får samme relative endring i kommunevalget som poll of polls fylkestingsvalget nå antyder, blir forholdstallet 0,91 for Ap (svarer til et fall i stemmeandel på 9 pst). Høyres forholdstall blir 1,43 (svarer til en økning i stemmeandel på 43 pst). Legges disse relative endringene til grunn for kommunevalget, får vi Ap 27,0 vs Høyre 27,5.

Disse og andre beregningsmåter må utelukkende sees i lys av våre stramme forutsetninger basert på lokale målinger, og gir ikke uttrykk for noen "prognose" eller noe mulig eller sannsynlig resultat valgnatten.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no