Poll of polls

Rødgrønt 31 vs 28 i Oslo

illustrasjon

Publisert 16. september 2022. Sist endret 16. september 2022.

Kommunevalg Oslo – Norstat for Aftenposten og Respons for Oslo Høyre – begge 1.000 spurte – publisert 13. og 14. september 2022.

Tusen takk til redaktør Alstadheim i Aftenposten og Oslo Høyre for innsyn i bakgrunnstall.

Norstat vekter Oslo mot kvlg 2019. Respons legger til grunn at Oslo bør vektes mot stv 2021. Begge alternativene er klart innenfor det faglig forsvarlige.

Målingen fra Respons har et parti som sin oppdragsgiver, og inngår derfor ikke i elektroniske snitt mv. på nettsidene. Vi viser ofte til Jon Aabyes beregning av «landstendens» basert på lokale målinger, og i denne legges siste måling i hver kommune til grunn, uansett hvem som er oppdragsgiver.

1) Norstats måling (Respons) – stortingspartiene:

a. R 8,3 (8,1)

b. SV 12,6 (12,5)

c. MDG 11,1 (10,2)

d. Ap 17,2 (20,2)

e. Sp 0,8 (0,6)

f. V 6,7 (8,3)

g. KrF 1,5 (1,2)

h. H 29,9 (30,7)

i. Frp 5,0 (6,4)

2) «Andre» partier Norstat:

a. «Andre» ble oppgitt til sum 6,8 pst uten spesifikasjon.

b. Bakgrunnstallene viser at 13 respondenter var grunnlaget for disse 6,8 pst, fordelt på Demokratene (6), INP (2), FNB/FP (2), Sentrum (1), Ukjent (2).

c. 743 respondenter opplyste partipreferanse til Norstat. Råtallet for sum «andre» var da 1–2 pst.

d. Pollofpolls hadde 14. september kontakt med Norstat og Aftenposten om oppvektingen av «andre» og om Demokratene burde vært tildelt mandat(er) – i lys av at dette partiet hadde 6 av 13 respondenter i en gruppe av partier som samlet hadde barometertall 6,8 pst.

e. Aftenposten la så ut en tilføyelse om «andre» til slutt i sin reportasje om målingen. Vi viser til denne.

f. Takk til Aftenposten og Norstat for kontakten om denne saken.

g. Vår oppfordring er at Norstat/Aftenposten spesifiserer oppslutningen til «andre» partier. Industri- og næringspartiet er i støtet, senest med 3,2 pst i fylkestingsmåling Rogaland (Respons for Stvgr Aftenblad). «Andre» partier vokser erfaringsmessig i slutten av lokalvalgkamper, og da er det ikke heldig om mediene bare publiserer en uspesifisert sekkepost «andre».

3) «Andre» hos Respons:

a. Pp 0,1

b. Lib 0,8

c. INP 0,4

d. FNB/FP 0,4

e. Dem 0,1

4) Oslo bystyre Norstat (Respons):

a. Ap 11 (12)

b. H 20 (18)

c. Frp 3 (4)

d. SV 8 (8)

e. Sp 0 (0)

f. KrF 1 (1)

g. V 4 (5)

h. MDG 7 (6)

i. R 5 (5)

j. At Høyre har flere mandater hos Norstat tross 0,8 pp lavere barometertall enn hos Respons, må sees i lys av at Norstat hadde flere «bortkastete» stemmer. «Andre» hadde 6,8 hos Norstat og 1,8 hos Respons, og i begge målingene ble «andre» tildelt null mandater.

5) Blokker av partier Norstat (Respons) – 59 representanter – 30 kreves for flertall:

a. Byrådet Ap+MDG+SV: 26 (26)

b. Ap+MDG+SV+R: 31 (31)

c. Frp+H+KrF+V: 28 (28)

d. H+KrF+MDG+V: 32 (30)

e. Begge målingene har rødgrønt 31 vs 28 gitt «stortingsblokkene».

6) Lojalitet mot kvlg 2019 Norstat (lojalitet mot stv 2021 Respons):

a. Ap 47 (65)

b. Frp 61 (73)

c. H 82 (83)

d. KrF 49 (58)

e. R 69 (74)

f. Sp 18 (16)

g. SV 68 (63)

h. V 53 (57)

i. MDG 50 (71)

j. Arbeiderpartiet er partiet som utenom Andre har størst forskjell i barometertall (+3,0 prosentpoeng hos Respons vs. Norstat). Dette skyldes blant annet en lojalitet som er nesten 20 pp høyere i Respons-målingen.

7) «Ikke sikker» (på «gjerdet») av 2019-velgerne iht Norstat (Respons av 2021-velgerne):

a. Ap 35 (13)

b. Frp 11 (3)

c. H 11 (9)

d. KrF 26 (0)

e. R 15 (8)

f. Sp 54 (38)

g. SV 20 (12)

h. V 23 (12)

i. MDG 32 (10)

j. Hvis Norstat har truffet, har Raymond Johansen 25.000 av sine 2019-velgere på gjerdet. Ap fikk 73.122 stemmer i Oslo i k-2019.

8) Overganger mellom partiene:

a. De største hos Respons: Ap til H – Venstre til H – SV til MDG – KrF til H.

b. De største hos Norstat: Ap til H – Ap til SV – Ap til R – MDG til Ap – Frp til Andre.

c. Den tydelige nasjonale trenden med klare overganger fra Ap til H ser vi på begge målingene, og KrFs tap til H hos Respons kjenner vi igjen fra Bergen.

d. Arbeiderpartiets klare tap til R+SV hos Norstat gjenspeiles ikke hos Respons. Der er det tvert imot SVs tap til MDG som er den største overgangen internt på rødgrønn side.

9) Gruppen «andre»:

a. Frp taper 10 pst av velgerne sine til Andre hos Norstat, men kun 3 pst hos Respons.

b. Dette har betydning for oppslutningen for Andre-gruppen i de to målingene, i tillegg til forskjellen i referansevalg (k-19 Norstat mot s-21 Respons).

c. Legger vi til at Andre har en lojalitet som er nesten dobbelt så høy hos Norstat (67 pst mot 37 pst hos Respons), ser vi tydelig hvorfor oppslutning for Andre også er 5 pp større i Norstats/Aftenpostens måling (6,8 vs 1,8).

10) Råtall, dvs. før politisk vekting: Høyre har størst forskjell i råtall mellom Norstat og Respons, mens barometertallene er svært like. MDG har klart lavere råtall hos Norstat enn hos Respons. Andre-gruppen har nesten likt råtall i begge målingene, men da altså nesten fire ganger høyere barometertall hos Norstat.

11) Råtall Norstat (Respons) – til høyre differansen i råtall mellom byråene:

a. Ap 19,4 (18,7) – 0,7

b. H 34,6 (30,6) – 4,0

c. Frp 3,8 (4,8) – 1,0

d. Sp 0,8 (0,9) – 0,1

e. SV 12,4 (13,3) – 0,9

f. KrF 1,5 (1,4) – 0,1

g. V 8,1 (8,0) – 0,1

h. MDG 9,6 (11,7) – 2,1

i. R 8,2 (9,7) – 1,5

j. Andre 1,7 (1,1) – 0,6

12) Tabellen i pkt. 13 viser først differansen mellom valgresultatene i Oslo i 2019 og 2021 for partiene, og så differansen i oppslutning i barometertall for målingen som vekter mot hhv. 2019 (Norstat) og 2021 (Respons).

a. Som en kan se er «retningen» helt lik for Ap og Andre og delvis for V.

b. MDG og SV har små forskjeller i barometertall, men store forskjeller i oppslutning i de to referansevalgene (om enn i motsatt «retning» fra hverandre). Denne forskjellen ser ut til å kunne forklares med at MDG har et klart nettotap av velgere til andre partier hos Norstat og en klar nettohenting hos Respons, mens det er motsatt for SV.

13) Forskjell valgresultater Oslo 2019 vs 2021 (til høyre forskjell barometertall i målingene som vekter mot hhv. 2019 og 2021):

a. Ap 3,0 – 3,0

b. H -1,9 – 0,8

c. Frp 0,7 – 1,4

d. Sp 0,9 – -0,2

e. SV 4,2 – -0,1

f. KrF 0,1 – -0,3

g. V 4,2 – 1,6

h. MDG -6,8 – -0,9

i. R 1,1 – -0,2

j. Andre -5,6 – -5,0

14) Er Oslo «annerledes»? Under er til venstre angitt nedbryting på Oslo av Jon Aabyes nasjonale «landstendens» kommunevalget som 16. september bygger på målinger i 34 kommuner som leverte 50 pst av stemmene i k-2019 – til høyre er angitt barometertallene hos Norstat (Respons):

a. Ap 18,6 – 17,2 (20,2)

b. H 34,1 – 29,9 (30,7)

c. Frp 7,4 – 5,0 (6,4)

d. SV 11,8 – 12,6 (12,5)

e. Sp 1,1 – 0,8 (0,6)

f. KrF 1,5 – 1,5 (1,2)

g. V 6,8 – 6,7 (8,3)

h. MDG 9,9 – 11,1 (10,2)

i. R 10,0 – 8,3 (8,1)

15) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for tekst og beregninger i pkt 6 j og pkt. 8–13.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Høyre 14/9-22 22 1 5 28 0 31
Norstat / Aftenp 13/9-22 23 1 4 28 0 31
Norstat / Aftenp. 28/4-22 22 0 4 26 0 32
Respons / Høyre 25/3-22 22 1 5 28 0 30
Respons / Høyre 21/12-21 21 1 5 27 0 31
Norstat / Aftenp. 31/8-21 20 0 5 25 0 33

Oslo 1979-2022

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Høyre 25/3-22 Norstat / Aftenp. 28/4-22 Norstat / Aftenp 13/9-22 Respons / Høyre 14/9-22
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 19,8 17,6 17,2 20,2
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 31,5 29,5 29,9 30,7
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 5,3 6,2 5,0 6,4
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 11,5 12,5 12,6 12,5
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,3 1,6 0,8 0,6
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,0 0,9 1,5 1,2
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 9,0 6,9 6,7 8,3
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 8,6 12,9 11,1 10,2
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 9,9 7,3 8,3 8,1
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,1 4,5 6,8 1,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 51,1 51,9 50,0 51,6
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 47,8 43,5 43,1 46,6
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 12,3 9,4 9,0 10,1

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner