Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Partier som oppdragsgivere

Publisert 4. juni 2011. Sist endret 4. juni 2011.

pollofpolls.no har i noen tilfeller lagt ut målinger med partier som oppdragsgivere. Vi har på Twitter registrert kritiske merknader til slike undersøkelser.

For det første legger vi til grunn at byråene gjør den samme kvalitetsmessige innsats med en måling, uansett hvem som er oppdragsgiver.

For det andre skal det være åpenhet om hvem som er oppdragsgiver. Vi vil aldri legge ut en måling hvis oppdragsgiveren er ukjent. Opplyses oppdragsgiveren, kan leserne selv vurdere om målinger med den aktuelle oppdragsgiver generelt må anses for å ha lav troverdighet.

For det tredje gjengir vi bare målinger der publikum må kunne legge til grunn at utvalget er tilfeldig trukket. I denne valgkampen har pollofpolls.no ikke lagt ut målinger der utvalget synes å ha vært sammensatt slik at respondentene på ulike måter selv må melde seg for å bli spurt.

For det fjerde kan det spørres om pollofpolls.no bare bør legge ut målinger der antall spurte overskrider et bestemt nivå. Så langt har vi inne målinger med 100 spurte (Eidfjord og Moskenes) og 200 spurte (Åfjord, Leksvik, Hurdal, Bø i Nordland). Enkelte målinger har mellom 100 og 200 spurte (Bremanger, Vågsøy, Birkenes, Roan). Av disse målingene har et flertall aviser som oppdragsgivere. Spørsmålet om hvem som er oppdragsgiver må derfor sees isolert fra antall spurte. I tilknytning til hver enkelt måling legger pollofpolls.no ut tabell over feilmarginer, som vil øke desto færre som er spurt.

For det femte vil vi ikke legge ut målinger der respondentene først er stilt saks-spørsmål som kan påvirke partipreferansen, f.eks. spørsmål om en partipolitisk omstridt sak i kommunen. (Fenomentet er for øvrig godt forklart av Sir Humphrey i TV-serien Javel, statsminister.) Byråene stiller ofte mange spørsmål fra ulike oppdragsgivere. I tilfeller hvor offentlig tilgjengelig informasjon ikke gir svar på om det er stilt spørsmål som kan virke inn på partivalget på en uheldig måte, vil vi legge til grunn at byrået har utført en faglig forsvarlig innsats med partimålingen. Vi forutsetter da at saks-orienterte spørsmål ikke er stilt respondentene på en måte som gjør at partimålingen er opptatt i strid med god skikk for slike undersøkelser.

Vi legger til grunn at byråene har den faglige kompetanse når det gjelder hva som er et forsvarlig grunnlag for en partimåling med hensyn til bl.a. antall spurte. Vi har ikke kompetanse til å overprøve byråenes vurderinger på dette punktet. Vi forutsetter som nevnt også at byråene anvender faglig god skikk, uansett hvem som er oppdragsgiver. Vi vil derfor ikke sette en nedre grense for antall respondenter når det gjelder hvilke målinger som skal legges ut på våre nettsider. Så lenge oppdragsgiver og antall spurte er opplyst, kan leserne selv vurdere om en vil - eller ikke vil - legge vekt på undersøkelsen.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no