Poll of polls

69% av ordførerne tar gjenvalg

Publisert 24. april 2011. Sist endret 24. april 2011.

Landet har 454 ordførere, byrådsledere, fylkesordførere og fylkesrådsledere, fordelt på 430 kommuner og 19 fylkeskommuner. Fordi Oslo også er fylke, blir det 448 enheter. Fylker og kommuner med parlamentarisk styre er Oslo, Hedmark, Nord-Trøndelag, Troms, Nordland og Bergen. Disse seks enhetene har også byrådsleder eller fylkesrådsleder. Summen blir dermed 454.

1. Av disse 454 er f.t. 347 menn (76,4%) og 107 kvinner (23,6%).

2. Av opplysningene pollofpolls.no har mottatt, søker 311 av de 454 gjenvalg. Dette svarer til 68,5% - fordelt med 69,5% på menn og 65,4% på kvinner.

3. Nøkkeltall:
a) Arbeiderpartiet har flest ordførere med 180. Disse dekker 32,3% av innbyggerne.
b) Høyre er partiet hvis ordførere omfatter den største del av befolkningen. Partiets 81 ordførere dekker 43,5% av innbyggerne.
c) Kristelig Folkeparti har høyest kvinneandel blant sine ordførere. Av partiets 26 ordførere er 9 kvinner (34,6%).
d) Senterpartiet er nest største ordførerparti i antall med 83. Disse dekker 7,3% av innbyggerne.

4. Nøkkeltall fra de 311 ordførerne, byrådslederne, fylkesordførerne og fylkesrådslederne som etter våre opplysninger tar gjenvalg:
a) Arbeiderpartiet har andel gjenvalg 68,3% - 123 av 180. Disse 123 dekker 23,2% av innbyggerne.
b) Høyre har andel gjenvalg på 75,3% - 61 av 81. Disse 61 dekker 32,6% av innbyggerne.
c) Senterpartiet har andel gjenvalg på 66,3% - 55 av 83. Disse 55 dekker 5,4% av innbyggerne.

Se nærmere tabellene nedenfor. Se også tabeller per 3. januar.

Oversikt over ordførere og andre ledende lokalpolitikere som tar, eller ikke tar, gjenvalg er inntatt i egen tabell. Skulle det være feil ved denne oversikten, vil vi sette pris på å bli kontaktet.

Gjenvalg fordelt på kjønn (fylker og kommuner)

Alle Menn Kvinner
Antall gjenvalg (kommuner og fylker) Antall Andel Antall Andel Antall Andel
Gjenvalg 311 68,5 % 241 69,5 % 70 65,4 %
Ikke gjenvalg 143 31,5 % 106 30,5 % 37 34,6 %
Sum 454 347 107

Gjenvalg fordelt på parti (kun kommuner)

Ja Nei Sum
Ap Antall 123 57 180
Andel 68,3 31,7 100,0
Andel innbyggere 23,2 13,4 36,6
H Antall 61 20 81
Andel 75,3 24,7 100,0
Andel innbyggere 32,6 10,9 43,5
Frp Antall 15 1 16
Andel 93,8 6,3 100,0
Andel innbyggere 4,2 0,5 4,7
SV Antall 4 1 5
Andel 80,0 20,0 100,0
Andel innbyggere 0,6 0,0 0,6
Sp Antall 55 28 83
Andel 66,3 33,7 100,0
Andel innbyggere 5,4 1,9 7,3
KrF Antall 15 11 26
Andel 57,7 42,3 100,0
Andel innbyggere 2,0 1,8 3,8
V Antall 5 7 12
Andel 41,7 58,3 100,0
Andel innbyggere 0,7 0,5 1,2
Andre Antall 16 10 26
Andel 61,5 38,5 100,0
Andel innbyggere 1,2 1,1 2,3

Opplysninger om andel innbyggere er basert på SSBs tall for innbyggere i de enkelte kommuner per 30. september 2010. I tabeller hvor det beregnes andel innbyggere bak politikere som tar gjenvalg, tas utgangspunkt i byrådsleder/fylkesrådsleder der hvor det er parlamentarisk styreform (for å unngå å telle kommunene/fylkene to ganger).

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering