Poll of polls

Sentio for DN – "råtallsjustering"

Publisert 3. august 2017. Sist endret 3. august 2017.

1) Sentio legger nå større vekt på råtall. Seniorrådgiver Østgaard i byrået har forklart dette slik, sitat fra denne spalten 6. juni 2017:

”Vi vekter mot forrige stortingsvalg. Men jo nærmere et nytt valg vi kommer, jo mer irrelevant blir de gamle valgresultatene og frekvensen/rå-tallene blir viktigere og viktigere. På valgdagen er det som kjent råtall/antall velgere som gjelder.

Så, når avviket mellom frekvensen og det endelige barometer er klart og det er for stort. Ja da korrigerer jeg tallene. I denne runden (som i flere av de siste månedene) korrigerer jeg Senterpartiet opp og FrP ned.

Sp fikk på barometeret 15,3% og Frp fikk 11%. På rå-tallene er SP nesten dobbelt så stor som FrP. I denne runden traff vi 60 Frp-velgere og 116 SP-velgere.

Hvis vi kun skal benytte vekting fra 2013-resultat får vi helt gale resultat når vi sammenligner med rå-tallene.

Denne justeringen som jeg driver med blir viktigere og viktigere jo nærmere valget vi kommer.

Vi har truffet godt på mange valg.”

2) Se videre dette i kommentaren 6. juni: »Slik vi [= pollofpolls] har forstått dette, utarbeider Sentio (i) et vanlig barometer, (ii) ser om barometertallene har uforholdsmessig store avvik fra råtallene, og hvis det er slik uforholdsmessighet, vil Sentio (iii) justere barometertallene i retning av råtallene. Disse tre punktene er forelagt seniorrådgiver Østgaard, som har svart at denne oppsummeringen er ”helt korrekt”.»

3) Vi bruker den – kanskje upresise – betegnelsen »råtallsjustering» om beregningsmåten Sentio har beskrevet.

4) Vi takker redaktør Alstadheim i Dagens Næringsliv for tillatelse til å se på den økende vektleggingen av råtall, basert på Sentios matriser i byråets landsmålinger for avisen i mai og juni.

5) Vi har sendt tabellene under til Sentio med opplysning om at disse kan bli lagt ut, og at byrået kan komme med påpekninger eller korreksjoner, evnt et supplement til det som tidligere er opplyst om den økete vektleggingen av råtall. Svaret var at byrået ikke ville kommentere, og byrået «ønsker ingen videre debatt om hvordan vi gjør våre politiske målinger».

6) Sentios justering i retning råtallet fremgår – så vidt vi kan se – indirekte av matrisene, ved at noen av partienes stemmetall (som er grunnlaget for beregningen av barometertallene) er justert opp eller ned, sammenlignet med valget i 2013. Justering opp synes å være begrunnet med at råtallet er høyt. Justering ned synes å være begrunnet med at råtallet er lavt.

7) Tabellene under viser hvordan råtallsjusteringen er gjennomført, så langt vi kan lese det fra Sentios matriser. Ap fikk 874.769 stemmer i 2013. Sentios justering på pluss 80.000 i målingen i juni (som slik vi leser det, er råtallsjusteringen) – se tabellen – betyr at byrået satte partiets stemmetallsgrunnlag til 954.769.

8) Teknisk synes tilnærmingen til råtallet å være gjennomført ved å justere opp stemmetallet som er startpunktet for byråets beregning. Motsatt synes tilnærmingen til Høyres råtall teknisk å være gjennomført ved å redusere partiets stemmetall med 50.000 (fra 760.000 til 710.000) før beregningen av barometertallet.

9) Vi kjenner ikke kriteriene for denne metoden ut over det som ble opplyst fra Sentio i kommentaren 6. juni, og må ta det forbehold at vår kunnskap er begrenset.

10) Tabellene viser at Senterpartiet ble justert opp i mai og juni. Fremskrittspartiet ble justert ned i begge månedene.

11) Sentios råtall fremgår ikke av matrisene, men – så vidt vi vet – opplyser byrået dette til oppdragsgiverne på anmodning. Vi kjenner ikke råtallene i undersøkelsene i mai og juni.

12) Hadde Sentio tatt råtallene inn i matrisen (som f.eks. Respons), ville det vært lettere for leserne av matrisene å studere grunnlaget for mulige råtallsjusteringer.

13) Råtallsjusteringen har hatt flere effekter. Vi nevner to:

a. Senterpartiets barometertall falt fire prosentpoeng hos Sentio for DN fra mai til juni, fra 15,3 til 11,3. DNs tittel i lys av dette var 22. juni 2017 (side 15) «Mørke skyer for Sp». Sees det bort fra disse justeringene i mai og juni, synes Sp’s nivå å ha vært 11 pst i begge månedene. Premissen om «fall» og tittelen om »Mørke skyer» forutsetter at råtallsjusteringene i mai og juni ga et mer treffsikkert barometertall enn uten slike justeringer.

b. Sentio for DN hadde hatt Nydalen-flertall i juni om råtallsjusteringen tas bort. Blokkstillingen i juni på denne målingen (92-77 i favør opposisjonen) synes å forutsette at justeringene for Høyre og Frp (samlet minus 145.000) og for Ap+Sp+SV (samlet pluss 160.000) ga større treffsikkerhet enn uten disse justeringene.

14) Basert på vår (begrensete) kunnskap om Sentios råtallsjustering, vil vi fastholde de tre spørsmålene stilt på denne plass 6. juni i år:

(i) Et første spørsmål er om det kan bli vanskelig å sammenligne målinger hvis målinger nasjonalt, eller i samme fylke, beror på ulike grunnlag fra gang til gang, fordi råtallene varierer.

(ii) Et annet spørsmål er størrelsen på justeringen i retning råtallene. Skal byrået legge seg nær råtallet, eller nær barometertallet uten justering? Det vil bero på et skjønn som kan variere.

(iii) Et tredje spørsmål har som bakgrunn at et særlig høyt – eller et særlig lavt – råtall for et parti kan antyde en utvalgsskjevhet. Da oppstår spørsmålet om justeringer i retning av råtallene kan føre til at mulige utvalgsskjevheter også blir reflektert i barometertallene som publiseres.

15) Et fjerde spørsmål er om endringer fra måned til måned skyldes endringer i velgermassen, eller endringer i bearbeidingen av materialet.

16) Et nærliggende spørsmål er om råtallsjusteringen gir målinger som er «riktige». Hva som er «riktig», vet vi ikke før valgnatten. En slik spørsmålsstilling treffer derfor ikke.

17) Spørsmålet må være om målingene er etterprøvbare. Vår oppfordring til både byråer og oppdragsgivere for målinger er å bidra til åpenhet og etterprøvbarhet.

Sentio for Dagens Næringsliv – råtallsjustering mai og juni 2017

Vi takker Terje Sørensen for å ha beregnet nivåene iht Sentios matrise, men uten råtallsjustering.

Stemmer 2013 Justering mai Barometer mai Mai u/justering Justering juni Barometer juni Juni u/justering
Ap 874 769 0 30,9 31,8 80000 30,3 28,2
H 760 232 0 24,1 25,1 -50000 24,2 25,7
Frp 463 560 -75000 11 13 -95000 11,6 13,6
SV 116 021 0 4,3 4,5 55000 4,3 3,3
Sp 155 357 50000 15,3 11,2 25000 11,3 11,1
KrF 158 475 0 3,8 3,9 0 4,8 4,8
V 148 275 0 3,2 3,3 0 3,6 3,6
MDG 79 152 0 3,1 3,2 0 3,9 3,8
R 30 751 2,8 2,8 3,3 3
Andre 49 437 1,6 1,2 2,8 3

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode