Poll of polls

Utenlandske statsborgere og areal i valgordningen

Publisert 25. mars 2012. Sist endret 2. april 2012.

I henhold til gjeldende valgordning skal stortingsmandatene fordeles på fylkene med utgangspunkt i et såkalt "fordelingstall". Fordelingstallet fremkommer ved at antall innbyggere i fylket legges sammen med arealet multiplisert med 1,8 (arealfaktoren). Før valget i 2013, vil mandatene fordeles på nytt basert på nye folketall.

Hva som er "skjevdeling" og hva som er rimelige hensyn å ta i valgordningen er et hyppig diskusjonstema.

Statsministeren kan bli "felt av Grunnloven", hevdet Klassekampen på førstesiden 23. mars 2012 og artikkel sidene 6-7. Den nye fordelingen av mandater på fylkene går ikke så entydig i rødgrønn disfavør som Klassekampens lesere kan få inntrykk av. De rødgrønne partiene har for øvrig vunnet flertall på Stortinget de to foregående valg, uten å ha flere stemmer enn opposisjonen.

Klassekampens poeng var at den høye andelen utenlandske statsborgere i storbyene vil gi flere mandater i fylker som Oslo, Akershus og Rogaland.

I tabellen under er stortingsmandatene fordelt på fylkene etter ulike valgordninger. Først kommer gjeldende valgordning etter 2013-fordelingen. Deretter er de utenlandske statsborgerne tatt bort, men arealfaktoren beholdt. I tillegg er det foretatt beregning basert på innbyggere totalt (som i dag) men uten arealfaktor, kun norske statsborgere uten arealfaktor og avgitte stemmer F2011 uten arealfaktor. Det siste alternativet er tatt med fordi en også kan se for seg en valgordning hvor avgitte stemmer i det enkelte valg påvirker fylkesfordelingen. I alle beregninger hvor tall for innbyggere og utenlandske statsborgere inngår, er det brukt tall fra SSB per 1/1-2012.

Gjeldende valgordning med 2013-fordeling Kun norske statsborgere og areal Innbyggere totalt, uten areal Kun norske statsborgere, uten areal Stemmer avgitt F2011, uten areal
Østfold 9 9 9 9 9
Akershus 17 17 19 19 19
Oslo 19 17 21 19 23
Hedmark 7 8 7 7 6
Oppland 7 7 6 7 6
Buskerud 9 9 9 9 9
Vestfold 7 7 8 8 8
Telemark 6 6 6 6 6
Aust-Agder 4 4 4 4 4
Vest-Agder 6 6 6 6 6
Rogaland 14 14 15 15 15
Hordaland 16 16 17 17 17
Sogn og Fjordane 4 4 4 4 4
Møre og Romsdal 9 9 9 9 8
Sør-Trøndelag 10 10 10 10 10
Nord-Trøndelag 5 5 4 5 4
Nordland 9 10 8 8 8
Troms 6 6 5 5 5
Finnmark 5 5 2 2 2

Tabellen viser at Oslo ville tape to mandat dersom utenlandske statsborgere fjernes fra regnestykket samtidig som arealfaktoren beholdes. Disse to mandatene ville gått til Nordland og Hedmark.

Dersom arealfaktoren fjernes, vil Vestfold, Rogaland og Hordaland vinne ett mandat hver sammenlignet med 2013-fordelingen. Akershus og Oslo vil vinne to mandater hver. Oppland, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms vil miste ett mandat hver, og Finnmark vil miste tre. Oslo og Finnmark med sine hhv 454 og 48617 kvadratkilometer er fylkene som vinner/taper mest på arealets rolle i valgsystemet.

Dersom vi fjerner både arealet og utenlandske statsborgere fra regnestykket, og kun tar utgangspunkt i norske statsborgere, blir endringene noe mindre dramatisk sammenlignet med 2013-fordelingen. De to mandatene Oslo ville vunnet på fjerning av arealfaktoren fordeles på Nord-Trøndelag og Oppland. Finnmark mister fortsatt sine tre.

Til slutt har vi fordelt mandatene etter avgitte stemmer i F-2011. Dette gir Oslo det høyeste antall representanter. Dette kan være noe høyt ettersom valgdeltagelsen i Oslo ved fylkestingsvalget muligens var forholdsmessig høyere enn resten av landet ettersom Oslo-valget også er kommunevalg.

Tabellene under viser hhv antall innbyggere, norske statsborgere og avgitte stemmer F2011 bak hvert mandat ved de ulike tenkte fordelingsmetodene.

Gjeldende valgordning

Mandater Innbyggere bak hvert mandat Norske statsborgere bak hvert mandat Stemmer F2011 bak hvert mandat
Østfold 9 30 928 28 753 13 100
Akershus 17 32 721 29 689 14 888
Oslo 19 32 278 27 694 16 332
Hedmark 7 27 542 26 133 12 128
Oppland 7 26 735 25 298 11 643
Buskerud 9 29 463 26 860 12 838
Vestfold 7 33 775 31 430 15 138
Telemark 6 28 337 26 605 12 798
Aust-Agder 4 27 874 25 907 12 177
Vest-Agder 6 29 054 26 959 12 596
Rogaland 14 31 651 28 575 13 737
Hordaland 16 30 661 28 353 13 948
Sogn og Fjordane 4 27 050 25 265 12 575
Møre og Romsdal 9 28 514 26 528 12 212
Sør-Trøndelag 10 29 795 27 816 13 718
Nord-Trøndelag 5 26 678 25 486 11 726
Nordland 9 26 480 25 145 11 334
Troms 6 26 442 24 828 11 684
Finnmark 5 14 757 13 552 6 167

Kun norske statsborgere, arealfaktor som i dag

Mandater Innbyggere bak hvert mandat Norske statsborgere bak hvert mandat Stemmer F2011 bak hvert mandat
Østfold 9 30 928 28 753 13 100
Akershus 17 32 721 29 689 14 888
Oslo 17 36 076 30 952 18 254
Hedmark 8 24 099 22 867 10 612
Oppland 7 26 735 25 298 11 643
Buskerud 9 29 463 26 860 12 838
Vestfold 7 33 775 31 430 15 138
Telemark 6 28 337 26 605 12 798
Aust-Agder 4 27 874 25 907 12 177
Vest-Agder 6 29 054 26 959 12 596
Rogaland 14 31 651 28 575 13 737
Hordaland 16 30 661 28 353 13 948
Sogn og Fjordane 4 27 050 25 265 12 575
Møre og Romsdal 9 28 514 26 528 12 212
Sør-Trøndelag 10 29 795 27 816 13 718
Nord-Trøndelag 5 26 678 25 486 11 726
Nordland 10 23 832 22 630 10 201
Troms 6 26 442 24 828 11 684
Finnmark 5 14 757 13 552 6 167

Antall innbyggere totalt, ingen arealfaktor

Mandater Innbyggere bak hvert mandat Norske statsborgere bak hvert mandat Stemmer F2011 bak hvert mandat
Østfold 9 30 928 28 753 13 100
Akershus 19 29 277 26 564 13 321
Oslo 21 29 204 25 057 14 777
Hedmark 7 27 542 26 133 12 128
Oppland 6 31 191 29 514 13 584
Buskerud 9 29 463 26 860 12 838
Vestfold 8 29 553 27 501 13 246
Telemark 6 28 337 26 605 12 798
Aust-Agder 4 27 874 25 907 12 177
Vest-Agder 6 29 054 26 959 12 596
Rogaland 15 29 541 26 670 12 821
Hordaland 17 28 857 26 685 13 128
Sogn og Fjordane 4 27 050 25 265 12 575
Møre og Romsdal 9 28 514 26 528 12 212
Sør-Trøndelag 10 29 795 27 816 13 718
Nord-Trøndelag 4 33 348 31 858 14 658
Nordland 8 29 790 28 288 12 751
Troms 5 31 730 29 794 14 021
Finnmark 2 36 894 33 881 15 419

Kun norske statsborgere, ingen arealfaktor

Mandater Innbyggere bak hvert mandat Norske statsborgere bak hvert mandat Stemmer F2011 bak hvert mandat
Østfold 9 30 928 28 753 13 100
Akershus 19 29 277 26 564 13 321
Oslo 19 32 278 27 694 16 332
Hedmark 7 27 542 26 133 12 128
Oppland 7 26 735 25 298 11 643
Buskerud 9 29 463 26 860 12 838
Vestfold 8 29 553 27 501 13 246
Telemark 6 28 337 26 605 12 798
Aust-Agder 4 27 874 25 907 12 177
Vest-Agder 6 29 054 26 959 12 596
Rogaland 15 29 541 26 670 12 821
Hordaland 17 28 857 26 685 13 128
Sogn og Fjordane 4 27 050 25 265 12 575
Møre og Romsdal 9 28 514 26 528 12 212
Sør-Trøndelag 10 29 795 27 816 13 718
Nord-Trøndelag 5 26 678 25 486 11 726
Nordland 8 29 790 28 288 12 751
Troms 5 31 730 29 794 14 021
Finnmark 2 36 894 33 881 15 419

Stemmer avgitt F-2011, ingen arealfaktor

Mandater Innbyggere bak hvert mandat Norske statsborgere bak hvert mandat Stemmer F2011 bak hvert mandat
Østfold 9 30 928 28 753 13 100
Akershus 19 29 277 26 564 13 321
Oslo 23 26 665 22 878 13 492
Hedmark 6 32 132 30 489 14 149
Oppland 6 31 191 29 514 13 584
Buskerud 9 29 463 26 860 12 838
Vestfold 8 29 553 27 501 13 246
Telemark 6 28 337 26 605 12 798
Aust-Agder 4 27 874 25 907 12 177
Vest-Agder 6 29 054 26 959 12 596
Rogaland 15 29 541 26 670 12 821
Hordaland 17 28 857 26 685 13 128
Sogn og Fjordane 4 27 050 25 265 12 575
Møre og Romsdal 8 32 079 29 845 13 738
Sør-Trøndelag 10 29 795 27 816 13 718
Nord-Trøndelag 4 33 348 31 858 14 658
Nordland 8 29 790 28 288 12 751
Troms 5 31 730 29 794 14 021
Finnmark 2 36 894 33 881 15 419

Stemmer avgitt i valget 2009 bak hvert mandat

Tabellen under viser at antall avgitte stemmer i 2009-valget bak hvert mandat jevnes noe ut under den nye fordelingen.

Etter 2009-fordelingen Etter 2013-fordelingen
Østfold 16 554 16 554
Akershus 18 787 16 699
Oslo 19 007 17 006
Hedmark 13 496 15 424
Oppland 14 898 14 898
Buskerud 15 805 15 805
Vestfold 18 731 18 731
Telemark 15 722 15 722
Aust-Agder 14 906 14 906
Vest-Agder 15 396 18 476
Rogaland 17 454 16 207
Hordaland 17 869 16 752
Sogn og Fjordane 11 741 14 677
Møre og Romsdal 15 408 15 408
Sør-Trøndelag 16 254 16 254
Nord-Trøndelag 12 068 14 481
Nordland 12 970 14 411
Troms 12 031 14 036
Finnmark 7 419 7 419

Lars Øy

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem