Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Er Frp i vekst?

Publisert 20. mars 2012. Sist endret 20. mars 2012.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp.
OEEV
Ap32,1-2,45,8
H32,52,512,1
Frp11,0-0,5-0,6
SV3,9-1,9-3,7
Sp6,31,7-7,2
KrF6,01,12,2
V4,3-1,8-0,3
MDG1,01,0-2,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmålinger - Sentio for Dagens Næringsliv 16. mars (opptatt 6-11 mars) og Respons for Aftenposten 20. mars (opptatt 12-14 mars):

1) Fremskrittspartiet noterte 19,7 pst hos Sentio, som er partiets sterkeste siden juli 2011. Avstanden til Høyre - som ble målt til 23,1 pst - er iflg Sentio innenfor feilmarginene.

2) Respons målte Høyre til største parti med 32,5 pst. Respons målte Fremskrittspartiet til 11 pst. Avstanden mellom Høyre og Fremskrittspartiet er iflg Sentio 3,4 prosentpoeng og iflg Respons 21,5 prosentpoeng.

Fakta om målingen
Sentio for DN.
OEEV
Ap33,10,16,8
H23,1-2,22,7
Frp19,71,68,1
SV4,70,6-2,9
Sp5,0-0,7-8,5
KrF6,50,42,7
V4,60,10,0
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

3) Byråene må - selvsagt - forutsettes å ha gjennomført sine undersøkelser innenfor rammen av god skikk for denne typen målinger. Rammen for slik god skikk er i noen grad skjønnsmessig. Spørsmål om hvilket byrå som har "rett" når det bl.a. gjelder nivåene for Frp og Høyre treffer derfor ikke, fordi publikum uansett må legge til grunn at undersøkelsene er forsvarlig utført.

4) At man innenfor rammene for god skikk for gjennomføring av partimålinger kan få ulike resultater - som Sentio vs Respons mars 2012 - har skjedd før, og vil skje igjen.

5) Sentio (og Norfakta og Norstat) bruker stortingsvalget 2009 som referansevalg. Respons (og InFact) bruker kommunevalget 2011.

6) Mars-målingene fra Sentio og Respons illustrerer noe vi har sett lenge - at Fremskrittspartiet synes å være i vekst hos byråer med 2009 som referansevalg. På den annen side er det vanskelig å se vekst hos Frp hos byråer med 2011 som referansevalg.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt november: 13,0 %
Kommune 2019: 8,2 %

7) Tabellen under viser månedssnittet for Fremskrittspartiet fra oktober til mars hos byråer som har henholdsvis 2009 og 2011 som referansevalg. Vi ser pluss for Frp hos byråene som legger til grunn 2009, men stillstand hos byråene som bruker 2011.

8) Fordi Fremskrittspartiet ikke har hatt vekst siste halvår hos byråene med 2011 som referansevalg, er det usikkert om (i) Frp er i vekst, og (ii) hvis partiet er i vekst, størrelsen på en eventuell fremgang de siste månedene.

9) Respons og InFact har hatt tolv nasjonale stortingsmålinger siden oktober. Fremskrittspartiet har på disse variert fra 9,8 til 13,6 pst. Norfakta, Norstat og Sentio har hatt 28 målinger i samme tidsrom. Frp har variert fra 14,2 til 19,7 pst på disse målingene.

10) Intervjuene frembringer råtallene, dvs respondentenes uveide svar på spørsmålet om hva de ville stemt hvis stortingsvalg i morgen. Byråene spør dessuten om stemmegivning ved referansevalget – enten stortingsvalget 2009 eller kommunevalget 2011.

11) Hvis svarene på stemmegivning ved referansevalget gir høyere eller lavere velgerandel enn partienes resultat i referansevalget, foretas "veiing" for å kompensere. Byråene veier ofte også mot kjønn, alder og geografi. Erfaringsmessig veies f.eks. Høyre og SV ofte ned, Frp ofte opp.

12) Vår formodning er at Fremskrittspartiets råtall neppe er systematisk høyere hos Norfakta, Norstat og Sentio - sammenlignet med InFact og Respons. Fordi utvalgene er tilfeldig trukket, må muligheten for at byråene har systematisk avvikende råtall for partiene være liten. Vi antar derfor - inntil det motsatte eventuelt er dokumentert - at råtallene for partiene er i grove trekk sammenfallende mellom byråene, i hvert fall over tid.

13) Forskjellene mellom byråene når det bl.a.gjelder Fremskrittspartiets nivå skyldes derfor - trolig - i hovedsak andre faktorer enn råtallene.

14) Både i kommunevalgkampen og senere har vi sett nasjonale målinger med råtall for Fremskrittspartiet på rundt ti prosent. Hvis byråene med 2009 som referansevalg ikke har råtall for Frp som er vesentlig høyere enn dette, vil målinger på nærmere tyve prosent innebære at veiingen i noen tilfeller nær dobler Frp fra råtall til måling.

15) En behandling av materialet i henhold til statistisk metode er nødvendig for bl.a. å søke å utligne mulig utvalgsskjevhet. Hvis byråene som gir Frp de høyeste noteringene ofte veier partiet 75-100 pst opp i forhold til råtallet, bør byråene og deres oppdragsgivere gjøre publikum oppmerksom på dette. Hvis disse byråene på den annen side har registrert en merkbar økning i Frp's råtall de siste månedene, bør publikum også få slik kunnskap.

16) Et spørsmål er også om mulig feilerindring kan spille en rolle i forhold til bl.a. Fremskrittspartiet. Frp ble halvert i velgerandel fra stortingsvalget 2009 til kommunevalget 2011. Dette reiser spørsmålet om enkelte velgere som stemte Frp i 2009, men som stemte bl.a. Høyre i 2011, likevel kan ha oppgitt Høyre på spørsmålet om stemmegivning i 2009. Byråene med 2009 som referansevalg - og deres oppdragsgivere - bør informere publikum om risikoen for feilerindring, og om og hvordan denne eventuelt er hensyntatt i beregningene.

17) Spørsmålet i tittelen på denne kommentaren - om Fremskrittspartiet er i vekst - kan pollofpolls.no ikke besvare med et sikkert ja eller nei, gitt bl.a. (i) forskjellene mellom byråer som har henholdsvis 2009 og 2011 som referansevalg, og (ii) byråenes og deres oppdragsgiveres manglende publisering av bakgrunnsmaterialet, bl.a. råtall. Hvis byråenes snitt med hensyn til Frp's råtall ikke har øket vesentlig siden kommunevalget, vil dette være et argument i retning av at Frp's mulige vekst kan være mindre enn enkelte synes å ha antatt.

18) Vi vil på nytt gjenta vår oppfordring til byråene og deres oppdragsgivere om større åpenhet når det gjelder bakgrunnsmaterialet, bl.a. råtall. Aftenposten viste en prisverdig åpenhet når avisen la ut Respons' bakgrunnstall fra flere målinger i kommunevalgkampen. Slik åpenhet vil gi publikum større kunnskap om velgernes bevegelser, og vil blant annet gi et sikrere grunnlag for å vurdere om Fremskrittspartiet f.t. er i vekst.

Se nærmere de to sist publiserte nasjonale stortingsvalgmålingene - Sentio for Dagens Næringsliv publisert 16. mars 2012 sidene 14-15 og Respons for Aftenposten publisert 20. mars 2012 side 12.

Fremskrittspartiet 2011-2012

Nasjonale stortingsvalgmålinger - snittet av InFact og Respons (referansevalg 2011) vs snittet av Norfakta, Norstat og Sentio (2009 som referansevalg)

Snitt InFact / Respons Snitt Norfakta / Norstat / Sentio
okt.11 12,6 14,8
nov.11 12,2 16,3
des.11 12 16,5
jan.12 10,3 15,3
feb.12 12 16,1
mar.12 12,3 17,8

InFact for VG
Respons for Aftenposten
Norfakta for Nationen / Klassekampen
Norstat har to månedlige målinger, NRK og Vårt Land
Sentio har to månedlige målinger, Dagens Næringsliv og Sunnmørsposten

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode