Poll of polls

H 28 og Ap 22 nasjonalt - ?

Publisert 19. august 2010. Sist endret 19. august 2010.

Høyre får 28 og Arbeiderpartiet 22 på stortingsvalgmålingen fra ANB/Dagsavisen/Opinion 19. august. For Høyre er dette markert over snittet av de øvrige landsmålingene i juli/august, for Ap markert lavere. For de øvrige partiene er nivåene i hovedsak som på snittet av sommerens øvrige landsmålinger, med unntak for Venstre som med over 6 bekrefter en for partiet god trend på flere målinger.

Opinions måling kan drøftes ut fra minst to synsvinkler: (1) Er nivåene sannsynlige? (2) Uavhengig av nivåene, viser endringene fra juni med -4 for A og +3,5 for H sannsynlige endringer i velgermassen de siste to månedene?

Ad (1): Målingen må sees i lys av at Opinion erfaringsmessig gir Ap et (klart) svakere nivå enn snittet av alle byråene, og Høyre et noe bedre nivå. Se nærmere professor Bernt Aardals nettsider, stikkordet "Gjør meningsmålingsinstituttene forskjell på partiene?". Korrigeres Opinions augustmåling for et slikt mulig/sannsynlig avvik, blir forskjellen mellom Høyre og Ap klart mindre enn 6 prosentpoeng iht Opinion.

Ad (2): De øvrige landsmålingene som er publisert hittil i august tyder ikke på så store endringer i velgermassen gjennom sommeren som Opinions måling. Snittet av de kommende målingene kan bidra til å avkrefte eller bekrefte om det gjennom sommeren har vært større endringer i velgernes partisympati.

Bergens Tidende/NRK/Respons publiserte 13. august stortingsvalgmåling for Hordaland. I den grad velgernes partisympati påvirkes av kraftlinjesaken i Hardanger, er det sannsynlig at slik påvirkning er størst i Hordaland. Brutt ned på Hordaland gir august-målingen fra Opinion et lavere nivå for Ap enn Hordalands-målingen og et høyere nivå for Høyre. Dette kan ytterligere bidra til usikkerhet knyttet til Opinions måling.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger