Poll of polls

Er Ap eller Høyre størst?

Publisert 3. juli 2011. Sist endret 3. juli 2011.

Etter hva vi har notert, ble det i juni publisert 64 kommunemålinger. Av disse ble det i fem kommuner publisert to målinger - Bergen, Sandnes, Stavanger, Tønsberg, Ålesund. Vi står igjen med målinger i 59 ulike kommuner.

Disse 59 kommunene leverte i kommunevalget for fire år siden 1.076.200 stemmer. Dette svarer til 48,7 pst av de 2.209.739 godkjente stemmene (iflg SSB).

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt april: 27,1 %
Kommune 2023: 25,9 %

Vi legger sist publiserte måling til grunn i kommuner som er målt flere ganger, og forutsetter at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i K-2007.

Tabellene nedenfor er for det første en poll of polls basert på disse 59 kommunene.

Tabellen nederst viser "opptalte stemmer", dvs sum stemmer totalt for partiene i disse 59 kommunene hvis valgresultatet svarer til sist publiserte måling i kommunene. I tabellen over "opptalte semmer" ser vi bl.a. at Arbeiderpartiet fikk 30,2 pst i disse 59 kommunene i K-2007, men at målingene i juni gir partiet 28,2 pst - gitt våre forutsetninger som nevnt.

Refleksjoner på grunnlag av disse tallene:

1) Lokale målinger i juni kan ikke bekrefte at forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet er tre prosentpoeng i favør av førstnevnte. Snittet av de nasjonale kommunevalgmålingene publisert i juni hadde en slik forskjell.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt april: 19,5 %
Kommune 2023: 21,6 %

2) Høyre er marginalt større enn Arbeiderpartiet på en poll of polls basert på disse 59 kommunene (28,2 vs 27,6). På bakgrunn av feilkildene ved bl.a. målingene, kan det ikke trekkes slutninger av en så liten forskjell med hensyn til hvilket parti som er størst.

3) I vår beregning er bl.a. inntatt sist publiserte måling i Bergen som var spesielt god for Høyre og tilsvarende svak for Ap (Bergensavisen / TNS Gallup). Hvis vi i stedet legger til grunn målingen publisert fem dager før (Bergens Tidende / Respons), vil både Høyre og Arbeiderpartiet være rundt 28 blank på en poll of polls over 59 målte kommuner i juni.

4) Det disse tallene antyder, er trolig ikke mer enn at det f.t. kanskje er tilnærmet dødt løp mellom Høyre og Ap nasjonalt - basert på lokale målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg.

5) Tabellene må leses i lys av at de 59 kommunene ikke er fullt ut representative for landet som helhet, bl.a. er befolkningstunge kommuner overrepresentert. Dette kan bl.a. gi noe lavere nivåer for Frp enn om hele landet hadde vært dekket.

Poll of polls - 59 kommuner publisert målinger juni 2011

For kommuner hvor det er publisert to målinger i juni, er sist publiserte lagt til grunn. Medium, byrå og publiseringstidspunkt fremgår av nasjonal poll of polls kommunevalg uke 26. I disse 59 kommunene ble det i K-2007 levert 1.076.200 godkjente stemmer K-2007, svarende til 48,7 pst av alle godkjente stemmer nasjonalt.

2007 2011 Forholdstall Valg 07 Poll of polls
Ap 325311 303282 0,93 29,6 27,6
H 235418 344833 1,46 19,3 28,2
Frp 205508 174767 0,85 17,5 14,9
Sp 38665 31153 0,81 8 6,4
KrF 56072 49567 0,88 6,4 5,7
SV 77840 68079 0,87 6,2 5,4
V 66120 55893 0,85 5,9 5

Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene K-2007 i de aktuelle kommuner.
Stemmer 11 = Stemmer for partiene i de aktuelle kommuner, forutsatt (1) sist publiserte måling i kommunene blir valgresultatet, og (2) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.
Forholdstall = Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Forholdstallet viser endring i prosent. F.eks Ap 0,93 = Fall 7 pst. - Høyre 1,46 = Vekst 46 pst.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med partiets valgresultat i 2007.

"Opptalte stemmer" - 59 kommuner publisert målinger juni 2011

2007 2011 Endring
Ap 30,2 28,2 -2
H 21,9 32 10,1
Frp 19,1 16,2 -2,9
Sp 3,6 2,9 -0,7
KrF 5,2 4,6 -0,6
SV 7,2 6,3 -0,9
V 6,1 5,2 -0,9

2007 = Stemmeandel i de 59 kommunene i 2007.
2011 = Stemmeandel i de 59 kommunene hvis sist publiserte måling legges til grunn, forutsatt samme antall godkjente stemmer som i 2007.
Endring = Endring i prosentpoeng 2011 vs 2007.

Etter månedsskiftet juni/juli ble vi kjent med Norfaktas fem målinger for avisen Østerdølen, publisert 24. juni 2011. Disse fem målingene er ikke med i grunnlaget for tabellene nevnt her. Hovedbildet som disse tabellene viser, vil ikke bli endret av Østerdølens målinger.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H