Poll of polls

Rødgrønn avhengighet av Sp + hjemmesittere

Publisert 31. desember 2019. Sist endret 31. desember 2019.

1) Vi kjenner overgangsmatrisene i seks av syv målinger i desember 2019 – alle unntatt Kantar for TV2. Tabellene viser snittet av disse seks matrisene. Alle tall gjelder 2017-velgere. Merk at ca 30.000 velgere svarer til ca ett prosentpoeng. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene. Hovedtall desember 2019 (november i parentes):

2) Netto lekkasje fra sum fire regjeringspartier til sum fem opposisjonspartier: 168.000 (211.000).

3) Gjerdesittere regjeringspartiene: 232.000 (228.000).

4) Gjerdesittere opposisjonen: 159.000 (150.000).

5) Skulle fordelingen av gjerdesitterne være nær dette i 2021, blir spørsmålet om regjeringspartiene makter å utnytte potensialet med 70–80.000 flere gjerdesittere enn opposisjonen.

6) Aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017 (hjemmesittere + to årskull førstegangsvelgere): Regjeringspartiene 137.000 (164.000) – opposisjonen 288.000 (329.000). Forskjellen er 150.000 i favør opposisjonen. Så er spørsmålet om velgere som satt hjemme i 2017 vil sitte hjemme også i 2021 – eller om de lar seg mobilisere av opposisjonen i det antall som målingene i desember 2019 kan tyde på.

7) Netto lekkasje fra sum regjeringspartiene til Senterpartiet: 107.000 (125.000). I desember 2019 går 63 pst av lekkasjen fra regjeringspartiene til Vedums parti.

8) Netto lekkasje fra sum regjeringspartiene til MDG: 13.000 (38.000).

9) MDG fikk 3,2 pst i 2017. Lojaliteten i desember er 63. MDGs største tilvekst i desember er 48.000 fra velgere som ikke stemte i 2017 (37.000 i november). Nest største tilvekst til MDG i desember er 22.000 fra Ap (15.000).

10) MDG synes sårbar hvis Ap henter tilbake egne velgere, hvis MDGs mobilisering i 2021 av velgere som ikke stemte i 2017 blir mindre enn målingene i årets siste måned tyder på, og hvis MDG ikke øker egen lojalitet.

11) Oppsummert: (a) Blokkforskjellen er ved årsskiftet over 20 prosentpeng i favør opposisjonen. (b) Skal denne ledelsen vedvare må Senterpartiet holde overgangene fra regjeringspartiene, og opposisjonen må holde sin sterke mobilisering av velgere som ikke stemte i 2017. (c) Hvis lekkasjen fra regjeringssiden til Sp går ned, blir spørsmålet om disse velgerne finner tilbake til partiet de stemte på i 2017 – eller om de f.eks. ser mot Arbeiderpartiet.

12) Steinar Nørstebø har – med stor takk – i lys av snittmatrisen beregnet nivåene hvis bare direkte overganger mellom partiene tas i betraktning. Se tabellen nederst. I denne beregningen har Steinar tatt bort bl.a. partienes mobilisering av velgere som ikke stemte i 2017. Vi hevder ikke at en slik beregning treffer bedre enn snittet av barometertallene, men avvikene er tankevekkende med sikte på partienes stilling ved inngangen til mellomvalgåret 2020.

13) Usikkerheten ved lojalitet, velgeroverganger og andre bakgrunnstall er større enn for barometertallene.

Lojalitet mot stv 2017

des.19 nov.19
Ap 62,3 63,6
H 67,0 65,3
Frp 56,9 54,5
Sp 82,5 85,1
SV 67,1 65,4
KrF 56,5 61,2
V 39,8 39,1
MDG 63,1 68,8
R 78,1 73,5
Antall målinger 6 7

Overganger mellom partiene – prosent – des 2019

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 62,3 3,7 2,3 3,9 5,5 4,1 6,6 4,5 1,3 4,6 13,9
H 1,8 67,0 8,6 1,3 0,6 0,7 8,5 1,8 0,8 0,0 9,0
Frp 0,5 2,4 56,9 0,6 0,9 0,3 1,0 1,7 0,5 0,0 3,8
Sp 8,9 6,4 10,7 82,5 4,4 8,4 6,3 3,2 1,4 19,6 7,4
SV 4,4 0,2 1,7 1,2 67,1 1,3 3,1 9,7 7,3 0,0 4,8
KrF 0,2 1,1 1,2 0,2 0,0 56,5 0,3 0,0 0,3 0,0 1,7
V 0,5 1,8 0,4 0,2 0,0 1,9 39,8 1,7 0,6 0,0 1,9
MDG 3,2 0,8 0,0 1,0 5,2 2,8 7,6 63,1 4,3 0,0 5,7
R 3,4 0,7 1,0 1,4 8,3 0,7 2,7 4,8 78,1 6,8 2,5
Andre 0,1 0,4 2,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 1,1 37,0 1,1
Ikke sikker ("gjerdet") 13,7 15,1 13,8 8,3 7,5 22,9 24,3 8,2 4,4 15,5 48,0

Netto overganger mellom partiene – hele tusen – des 2019

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -13 000 -6 000 60 000 25 000 -4 000 -4 000 22 000 26 000 -2 000
H 13 000 -21 000 43 000 1 000 7 000 2 000 4 000 4 000 3 000
Frp 6 000 21 000 46 000 6 000 5 000 1 000 -2 000 4 000 12 000
Sp -60 000 -43 000 -46 000 -4 000 -10 000 -8 000 0 2 000 -11 000
SV -25 000 -1 000 -2 000 4 000 -2 000 -4 000 0 9 000 0
KrF 4 000 -7 000 -5 000 10 000 2 000 2 000 3 000 1 000 0
V 4 000 -2 000 -1 000 8 000 4 000 -2 000 8 000 3 000 0
MDG -22 000 -4 000 2 000 0 0 -3 000 -8 000 2 000 1 000
R -26 000 -4 000 -4 000 -3 000 -9 000 -1 000 -3 000 -2 000 -3 000
Andre 2 000 -3 000 -12 000 11 000 0 0 0 -1 000 3 000
Ikke sikker ("gjerdet") -110 000 -111 000 -62 000 -25 000 -13 000 -28 000 -31 000 -8 000 -3 000 -8 000
Stemte ikke sist 117 000 75 000 32 000 62 000 40 000 14 000 16 000 48 000 21 000 9 000
Total -97 000 -92 000 -125 000 216 000 52 000 -24 000 -37 000 72 000 72 000 1 000

Netto overganger regjeringspartiene vs opposisjonen – hele tusen

des.19 nov.19
Fra Høyre -65 000 -90 000
Fra Frp -56 000 -68 000
Fra KrF -20 000 -23 000
Fra V -27 000 -30 000
SUM -168 000 -211 000
Til Ap 27 000 24 000
Til Sp 107 000 125 000
Til SV 13 000 11 000
Til MDG 13 000 38 000
Til R 12 000 9 000
SUM 172 000 207 000

Forskjellene i summene skyldes avrundinger

Målinger des 2019 bare med direkte velgeroverganger

Barometersnitt Bare dir velgeroverg Avvik
Ap 23,4 23,8 0,4
H 21,5 23,1 1,6
Frp 10,9 11,9 1
Sp 17,8 16,4 -1,4
SV 7,6 6,9 -0,7
KrF 3,3 3,9 0,6
V 2,9 3,6 0,7
MDG 5,6 4,3 -1,3
R 5,2 4,3 -0,9
Frp+H+KrF+V 38,6 42,5 3,9
Ap+MDG+R+Sp+SV 59,6 55,7 -3,9
MDG+R+SV 18,4 15,5 -2,9

Barometersnitt er snittet av de seks målingene des 2019 der vi kjenner overgangsmatrisene

Johan Giertsen

Del på Facebook