Poll of polls

"Proporsjonalitet" gir Ropstad-flertall

Publisert 29. oktober 2018. Sist endret 29. oktober 2018.

1) Mandag ettermiddag gjenstår fire fylker – Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold – i valget av utsendinger til det ekstraordinære landsmøtet i KrF fredag 2. november.

2) Fordelingen av mandater på de to regjeringsalternativene på landsmøtet blir trolig jevn. Det pågår derfor en debatt om stemmegivningen fra de valgte delegasjonene særlig fra KrFU og Rogaland.

3) I striden knyttet til Rogaland dukker begrepet "proporsjonalitet" opp. Dette er en gjenganger i drøftelser om valgordninger. Det innebærer at styrkeforholdet mellom ulike interesser skal gjenspeiles så godt som mulig. Hvis et parti får 20 pst av stemmene, så vil det også få 20 pst av mandatene i et helt proporsjonalt valgsystem.

4) Det finnes et utall ulike valgordninger i land som vi oppfatter som fullt ut demokratiske. Noen av dem er ganske proporsjonale, andre ikke. Det må derfor understrekes at betraktningene under ikke handler om at noe er mer "demokratisk", eller mer "riktig", enn noe annet.

5) Idealet om at landsmøtedelegasjonene proporsjonalt skal gjenspeile delegatene på fylkesårsmøtene antas å ha sin bakgrunn i et ideal om at landsmøtet i størst mulig grad skal reflektere KrF-medlemmenes syn. I så fall oppstår minst to spørsmål.

6) Det første er om fylkesårsmøtet representerer lokallagene på en proporsjonal måte. En rekke lokallag, blant annet i Rogaland, valgte ikke proporsjonale delegasjoner til fylkesårsmøtet, bl.a. valgte Haugesund og Sandnes, ifølge mediene, helrøde delegasjoner, mens andre valgte helblå. En kan derfor fastslå at fylkesårsmøtene i flere tilfeller neppe har representert de ulike synene i lokallagene på en proporsjonal måte.

7) Det andre spørsmålet er om fylkesdelegasjonene gir et proporsjonalt uttrykk for medlemmenes ønsker. Svaret på det spørsmålet er klart nok også nei. Det står 85 medlemmer bak hver delegat fra Finnmark og 288 bak hver fra Rogaland, som er ytterpunktene. Se tabell under. Også vårt valgsystem har en slik «oppvektning» av fylker med få innbyggere (og stort areal). Her sikrer imidlertid ordningen med utjevningsmandater at fordelingen mellom partiene likevel blir ganske proporsjonal sammenlignet med befolkningens stemmegivning på partiene.

8) Dersom idealet om proporsjonalitet skulle vært fulgt helt ut, ville det påvirket resultatet på landsmøtet. Beregningene er gjengitt i tabellen under. For hvert fylke er det tatt utgangspunkt i fordelingen av «røde» og «blå» delegater på fylkesårsmøtene, slik mediene har rapportert om det. For Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold er det beregningsteknisk tatt utgangspunkt i 3-6, 3-4, 3-4 og 4-4, noe som gir sum 95-94.

9) Dersom landsmøtedelegasjonene representerte medlemmene i hvert fylke proporsjonalt , ville det gitt samlet 106 blå og 84 røde mandater.

10) Dersom Rogalands delegasjon var proporsjonalt sammensatt (11-5), og landsmøtedelegasjonene representerte medlemmene i hvert fylke proporsjonalt, ville det gitt til sammen 99 blå og 91 røde mandater.

11) En tilsvarende beregning basert på antall KrF-stemmer fylkesvis i stortingsvalget 2017 ville gitt hhv 108-82 og 101-89 i blå favør.

12) Det understrekes igjen at det ikke finnes noen fasit hvor hva som er riktig grad av proporsjonalitet. Valgsystemer til parlamenter, og internt i organisasjoner, vil ofte være utformet for å ivareta ulike legitime hensyn i et demokrati.

Stemmer og mandater per delegat

Fylke Mandater Stemmer S-17 Medlemmer Stemmer per mandat Medlemmer per mandat
Rogaland 16 21092 4607 1318 288
Buskerud 6 3995 740 666 123
Hedmark 6 2051 511 342 85
Finnmark 4 808 230 202 58
Oppland 6 2281 607 380 101
Telemark 6 4825 911 804 152
Agder 18 19099 2917 1061 162
Hordaland 14 16513 3378 1180 241
Sogn og Fjordane 7 2683 1119 383 160
Møre og Romsdal 12 9017 2653 751 221
Trøndelag 13 7089 1955 545 150
Troms 6 2408 531 401 89
Nordland 6 3284 816 547 136
Akershus 9 7839 1542 871 171
Oslo 7 7843 945 1120 135
Vestfold 7 5159 981 737 140
Østfold 8 6811 1496 851 187
151 122797 25939 715 153

Proporsjonal fordeling etter ulike kriterier

Proporsjonal iht S-17 Proporsjonal iht medlemmer Proporsjonal iht medlemmer - Rogl 11-5
Fylke Ropstad Hareide Ropstad Hareide Ropstad Hareide Ropstad Hareide
Rogaland 15 1 24 2 26 2 19 9
Buskerud 2 4 2 3 1 3 1 3
Hedmark 2 4 1 1 1 2 1 2
Finnmark 0 4 0 1 0 1 0 1
Oppland 1 5 0 2 1 3 1 3
Telemark 3 3 3 3 3 3 3 3
Agder 13 5 17 7 12 5 12 5
Hordaland 9 5 14 8 13 7 13 7
Sogn og Fjordane 3 4 1 2 3 3 3 3
Møre og Romsdal 6 5 6 5 9 7 9 7
Trøndelag 2 11 1 8 2 9 2 9
Troms 3 3 2 2 2 2 2 2
Nordland 2 4 1 3 2 3 2 3
Akershus 3 6 3 7 3 6 3 6
Oslo 3 4 4 6 2 3 2 3
Vestfold 3 4 3 3 3 3 3 3
Østfold 4 4 4 4 5 5 5 5
Sentralstyret 6 5 6 5 6 5 6 5
Stort.gruppen 2 2 2 2 2 2 2 2
KrFU 7 5 7 5 7 5 7 5
KrF Kvinner 6 6 6 6 6 6 6 6
SUM 95 94 108 82 106 84 99 91

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF