Poll of polls

Rystelser i Trondheim

Publisert 23. februar 2018. Sist endret 27. februar 2018.

Kommunevåpen
Trondheim kommune
Folketall: 180 048

Trondheim – kommunevalg – Sentio for Høyre – opptatt 12–17 feb 2018, publisert 23. februar.

Bakgrunnstallene er lagt ut.

Sentio har vektet mot stv 2017.

1) Barometeret følger landstendensen i målingene i ti kommuner fra desember til februar med spørsmål om kommunevalg, med pluss for H, Frp, Sp, SV og R. I Trondheim er også Venstre i (et marginalt) pluss mot 2015.

2) Uvektete råtall (barometertall i parentes): Ap 24,0 (24,1) – Frp 7,2 (10,5) – H 30,5 (28,8) – KrF 2,9 (1,8) – R 4,3 (4,4) – Sp 5,4 (4,7) – SV 12,5 (13,0) – V 4,7 (5,9) – MDG 7,9 (6,3) – Andre 0,7 (0,7).

3) Målingen har 363 spurte. Feilmarginen er da større enn normalt. Se tabellen om feilmarginer. Av de 363 svarte 279 på spørsmålet om partipreferanse (77 pst).

4) SV har størst relativ fremgang mot kvlg 2015. Partiet er mer enn doblet.

5) Feilmarginene er slik at det ikke kan fastslås som statistisk utsagnskraftig om Ap eller Høyre f.t. er størst i Trondheim på spørsmål om kommunevalg.

6) Noen vil kanskje stille seg undrende til at vi legger ut en måling med bare 363 spurte i en by som Trondheim. Til dette vil vi uttale:

(i) Vi legger til grunn at enhver måling som er utført av seriøse norske byråer er gjennomført iht god faglig skikk. Vi har ikke kompetanse til å overprøve byråenes faglige skjønn. Skulle vi avslå å legge ut målinger som byråene anser som forsvarlige, ville det ikke være mulig å finne entydige kriterier for slike avslag.

(ii) For målinger med få spurte anser vi det som mest hensiktsmessig at vi legger ut, og at spørsmålet om få spurte svekker tilliten til undersøkelsen blir overlatt til leserne.

(iii) Vi forutsetter at målinger med et parti som oppdragsgiver er gjennomført med de samme faglige krav som om et medium var oppdragsgiver.

(iv) For målinger med partier som oppdragsgivere stiller vi som vilkår for utlegging at vi mottar råtall. Et slikt krav stilles ikke når medier er oppdragsgivere.

(v) Når dette er sagt, er vårt syn at så få som 363 spurte i en by som Trondheim bør være et unntakstilfelle. I en så stor kommune er vår oppfordring at partier og andre oppdragsgivere normalt bestiller målinger med minst 600 spurte.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Respons / Adressa 18/5-17 36 36 39 25 0

Trondheim 1979-2017

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Adressa 18/5-17
Ap 30,3 24,1 25,5 39,5
Høyre 18,3 29,2 28,0 22,1
Frp 7,4 5,4 5,5 7,7
SV 11,5 12,3 11,0 7,2
Sp 7,7 2,0 2,8 5,4
KrF 1,9 2,0 2,0 2,6
Venstre 5,7 5,7 5,5 4,7
MDG 6,5 6,2 6,8 4,9
Rødt 6,9 4,6 5,0 4,6
Andre 3,7 8,5 8,0 1,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 61,6
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 37,1
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,7

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner