Poll of polls

Venstre 247 stemmer (!) over sperren

Publisert 2. juli 2017. Sist endret 2. juli 2017.

1) Vi la fredag ut en oversikt over et mulig «landsresultat» basert på fjorten fylker målt av Respons, publisert 23. mai til 30. juni.

2) Vi har nå supplert med de fem fylkene Respons ikke har målt, og har der lagt til grunn sist publiserte måling (Østfold, Telemark, Buskerud, Rogaland, Sogn og Fjordane).

3) I disse fem fylkene fikk Venstre 30.739 stemmer i stv 2013. Siste måling i hvert fylke ville samlet gitt 23.354 stemmer, forutsatt samme antall godkjente stemmer i fylkene som i 2013.

4) Venstres «landstendens» i disse fem fylkene blir 3,97 pst. Samme beregningsmåte for de fjorten fylkene målt av Respons ga 4,018 pst.

5) Samlet blir dette et «landsresultat» på 113.688 stemmer. Sperregrensen gikk i 2013 på 113.441. Avstanden til sperregrensen blir 247 stemmer. Stemmeandelen er 4,0087.

6) Vi minner igjen om feilkildene ved målinger. Vi pretenderer ikke at dette er «riktig». Fasiten kommer valgnatten. Det eneste vi innestår for, er forutsetningene og beregningsmåten.

7) Det er fascinerende at summen av nitten ulike målinger, en i hvert fylke, kan gi et samlet beregnet stemmetall som er så nær sperregrensen som det er mulig å komme.

8) Hvis regjeringssituasjonen avgjøres av om Venstre kommer over eller under sperregrensen, ville vi gitt disse nitten målingene og våre forutsetninger ikke hatt et endelig valgresultat før tidligst etter at alle fylkesvalgstyrene hadde godkjent valget og Riksvalgstyret hadde fastsatt fordelingen av utjevningsmandatene (valgloven §§ 11-4 flg.).

9) Gitt en avstand på 247 stemmer, ville det også vært trolig at Stortingets sammensetning ikke hadde vært avklart før Stortinget hadde behandlet innstillingen fra fullmaktskomiteen (Stortingets forretningsorden § 1).

10) Så nær sperregrensen som Venstre er med disse forutsetningene, ville også et av valglovgivningens mest konsekvensfylte tolkingsspørsmål kommet på spissen: Hva er beregningsgrunnlaget for sperregrensen?

11) Sperregrensen defineres av Grunnloven § 59 femte avsnitt: «Intet parti kan tildeles noe utjevningsmandat med mindre det har fått minst 4 prosent av det samlede stemmetall for hele riket».

12) Men hva er «det samlede stemmetall for hele riket» etter denne bestemmelsen? Er det (i) sum godkjente stemmer, (ii) sum godkjente stemmer + sum blanke stemmer, eller (iii) sum godkjente stemmer + sum blanke stemmer + sum forkastete stemmer?

13) Dette spørsmålet synes f.t. ikke avklart. Min formodning er at alternativ (i) er avgjørende. Beregningsgrunnlaget blir da sum godkjente stemmer, som i 2013 var 2.836.029.

Venstre – Respons fjorten fylkesmålinger 23. mai – 30. juni 2017

S-2013 Respons Underskudd
Vestfold 6 228 6074 -154
V-Agder 4 205 3906 -299
Finnmark 1 359 941 -418
Møre og Romsdal 7 965 7308 -657
Nordland 4 938 4265 -673
Troms 3 687 3001 -686
Hordaland 16 614 15754 -860
S-Trøndelag 9 460 8593 -867
Oppland 4 248 3222 -1026
N-Trøndelag 3 158 1912 -1246
A-Agder 3 033 1510 -1523
Hedmark 3 805 1691 -2114
Oslo 28 619 20913 -7706
Akershus 20 217 11244 -8973
117 536 90 334 -27 202

Fem fylker målt av andre – sist publiserte

S-2013 Måling Underskudd Kilde
Østfold 5723 4089 -1634 InF/Amedia
Telemark 3393 1370 -2023 InF/Amedia
Buskerud 6913 5693 -1220 InF/Amedia
Rogaland 10827 9143 -1684 InF/Hgsd Avis
Sogn og Fj 3883 3059 -824 Sentio/NRK/Fjord Tid/Fjordabl/Fjordingen
Sum fem fylker 30739 23354 -7385
Respons 14 fylker 117 536 90334 -27202
Hele landet 148 275 113688 -34587
Stemmeandel 4,0087 pst

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V