Poll of polls

Hva avgjør kommunevalget?

Publisert 3. april 2015. Sist endret 3. april 2015.

Vi retter en hjertelig takk til strategirådgiver Snorre Wikstrøm i Arbeiderpartiet for denne artikkelen. Han tar bl.a. opp hvilke saker som i særlig grad antas å virke inn på velgernes stemmegivning ved kommunevalg.

Takk til Johan Giertsen for invitasjonen til å være gjesteskribent på pollofpolls.no. Arbeidet Giertsen og Øy gjør med dette nettstedet har lenge imponert meg stort. Jeg har arbeidet med meningsmålinger og velgeranalyse for Arbeiderpartiet siden 2002. Pollofpolls.no har utviklet seg til å bli er et viktig redskap i den jobben.

De fleste partier har nok for tiden sitt hovedfokus på høstens kommunevalg. De siste månedenes nasjonale kommunevalgbarometre viser et mye mer ustabilt bilde enn stortingsbarometrene viser for den samme perioden. Mens stortingsbarometrene i flere måneder har tatt Arbeiderpartiet nær historiske høyder, viser de fleste kommunevalgbarometre også at partiet ligger betraktelig lavere ved kommunevalg. Høyre har gjort det tilsvarende sterkere på kommunevalgbarometrene enn for stortingsvalg i samme periode.

For mitt eget partis del, vet vi at Arbeiderpartiet vanligvis gjør det bedre ved nasjonale valg enn ved lokale. De siste 30 årene har denne forskjellen i gjennomsnitt vært i overkant av tre prosentpoeng. Høyre har gjort det tilsvarende sterkere ved lokale valg de siste årene. De nasjonale kommunevalgmålingene tyder imidlertid på at denne forskjellen for Arbeiderpartiet nå er om lag dobbelt så stor som vanlig. Våre tall viser at det ikke er et ubetydelig antall velgere som i dag svarer at de ville ha stemt Arbeiderpartiet ved stortingsvalg, mens de ville ha valgt Høyre ved kommunevalg.

Det kan selvsagt være at de siste måneders politiske debatt har slått særlig negativt ut for regjeringen og Høyre på den nasjonale arenaen, og at ordfører-Høyre ikke rammes på samme måte. Vi ser at flere av Høyres lokalpolitikere forsøker å holde en armlengdes avstand til regjeringen, og velgerne klarer å skille mellom nasjonale og lokale spørsmål, kandidater og saker. Deler av Arbeiderpartiets framgang på stortingsbarometrene skyldes negative reaksjoner på regjeringens politikk. Velgerne reagerer ikke like negativt på Høyres politikk lokalt.

Likevel ser vi også at utslagene på en del lokale kommunevalgmålinger viser en ganske dramatisk endring. Målinger i Oslo og Bergen har hatt sterkere utslag både for Arbeiderpartiet og Høyre enn de nasjonale kommunevalgbarometrene skulle tilsi. Tilsvarende har vi sett i flere byer – som Sandnes, Ålesund, Tromsø og Arendal. Andre kommuner – som Drammen – har imidlertid hatt en mindre klar tendens i siste lokale måling.

Vi vet at velgerne legger vekt på andre spørsmål når de velger parti ved kommunevalg enn ved stortingsvalg. Det er langt fra slik at de fleste automatisk velger samme parti. En undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for Arbeiderpartiet i desember 2014, viser at de lokale sakene er viktigst for partivalg ved kommunevalget:

saker

Spørsmålet som ble stilt var: «Når du skal velge parti ved kommunestyrevalget i 2015, hvor viktig er følgende for hvilket parti du vil velge?» (Søylene viser andel som svarer «svært viktig» eller «ganske viktig».) 1002 respondenter, nasjonalt, representativt utvalg-

Valgene foregår ikke helt løsrevet fra hverandre. Vi ser at både partiets grunnsyn, nasjonale saker og regjeringens politikk har betydning også for valg av parti ved kommunevalg. Det er lite trolig at mange velger partier ved lokalvalg som de føler at står for et helt annet grunnsyn enn partiet de velger ved stortingsvalg. Likevel ser vi at de lokale sakene er viktigst. De lokale kandidatene, særlig toppkandidatene, har også stor betydning.

Vi har mange eksempler på at partier har gjort lokale valg som skiller seg betydelig fra nasjonale tendenser og stortingsvalgoppslutning. For Arbeiderpartiets del opplevde vi et kommunevalg på Hamar i 2007 hvor vi bare oppnådde vel halvparten av den oppslutningen vi fikk ved stortingsvalget to år tidligere. Hovedårsaken var åpenbart en populær ordfører fra den lokale By- og bygdelista. Tilsvarende fikk vi i Trondheim i 2007 en oppslutning på 43,9%. Tolv år tidligere var oppslutningen 20% lavere i samme by. Nasjonalt var valgresultatet om lag det samme i 2007 som i 1995. Hele forskjellen hadde lokale årsaker. De fleste partier har mange tilsvarende eksempler.

Det er altså ingen automatikk i at gode meningsmålinger for Arbeiderpartiet på stortingsmålinger gjør at vi føler oss sikre på noen valgseier til høsten. Gode nasjonale målinger er en inspirasjon, men de 461 valgene til høsten avgjøres i den enkelte kommune, det enkelte fylke og den enkelte bydel. Min erfaring er også at det fortsatt er for tidlig å ha sterk tiltro til kommunevalgmålinger som tas opp nå. Kommunevalgmålinger er mer usikre enn stortingsmålingene, da byråene har mindre erfaring med dem. Og vi skal tettere på kommunevalget enn vi er i dag før velgerne er fullt bevisste på at det nå er lokalpolitikerne og ikke rikspolitikere som skal velges. Gode stortingsmålinger til tross er Arbeiderpartiet derfor langt fra å ta noen seier på forskudd. Vi vil bruke tiden godt fram til den 14. september på å vinne valget lokalt. For det er heldigvis fortsatt slik at det er der lokalvalg må vinnes.

Av Snorre Wikstrøm, strategirådgiver i Arbeiderpartiet

Del på Facebook