Poll of polls

Forhånd vs valgting 2007

Publisert 4. november 2010. Sist endret 4. november 2010.

En av flere svakheter ved norsk valgstatistikk er at fordelingen mellom stemmer avgitt på forhånd og på valgtinget ved kommunestyre- og fylkestingsvalg verken er publisert av Kommunaldepartementet (valg.no) eller av Statistisk Sentralbyrå. Sistnevnte publiserer slike tall ved stortingsvalg.

En annen svakhet ved norsk valgstatistikk er at resultater i stemmekretsene bare er tilgjengelig i noen få kommuner (se for kommunevalget 2007).

Kommunaldepartementet bør som ansvarlig for avviklingen av valg ta initiativ til at vi får fullstendig rapportering på stemmekrets-nivå i alle valg og i alle kommuner som har kretsvis opptelling. Det samme gjelder fordelingen av forhånds- vs valgtingsstemmer.

For kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 foreligger derfor ingen offisiell statistikk når det gjelder stemmer avgitt på forhånd og på valgtinget. Fordelingen nedenfor er beregnet på grunnlag av resultatsidene i dagbladet.no fra valg 2007. Prosentfordeling på partiene forhånd vs valgting fremgår ikke av disse nettsidene, men av de absolutte tall dagbladet.no publiserer kan en beregne prosentfordeling av forhånds- vs valgtingsstemmer i alle kommuner i begge valg, og fylkesvis for begge valg.

dagbladet.no leverte i 2007 resultatservice på nett som var både oversiktlig og pedagogisk. Samlet stemmetall for partiene på disse sidene i dagbladet.no avviker bare marginalt fra Statistisk Sentralbyrås stemmetall for kommunevalget og for fylkestingsvalget.

Kommunevalget 2007

Forhånd Valgting
Stemmer Andel Stemmer Andel
A 107556 29,5 547537 29,7
SV 28166 7,7 108875 5,9
R 7991 2,2 33349 1,8
Sp 22287 6,1 153386 8,3
KrF 25349 6,9 115670 6,3
V 20197 5,5 109459 5,9
H 66603 18,3 359091 19,5
Frp 65666 18 321810 17,4
Andre 20175 5,5 96539 5,2
SUM 363990 1845716
16,47 % 83,53 %

Fylkestingsvalget 2007

Forhånd Valgting
Stemmer Andel Stemmer Andel
A 102414 30 537367 31
SV 28105 8,2 107356 6,2
R 8210 2,4 34710 2
Sp 19912 5,8 142748 8,2
KrF 24633 7,2 114951 6,6
V 18633 5,5 97683 5,6
H 61561 18 327876 18,9
Frp 65229 19,1 319753 18,4
Andre 12807 3,8 52661 3
SUM 341504 1735105
16,45 % 83,55 %

Beregningene utført på grunnlag av tabell på dagbladet.no.

Johan Giertsen

Del på Facebook